Privacybeleid van geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

Wij heten u van harte welkom op onze website en waarderen uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) en de landspecifieke uitvoeringswetten die op ons van toepassing zijn. Met behulp van dit privacybeleid informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw persoonsgegevens door geobra Brandstätter Stiftung & Co KG en de rechten die u toekomen.
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat in het bijzonder uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens als er niet persoonlijk naar de gebruiker verwezen kan worden.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres (adres van het bedrijf waar een dagvaarding betekend kan worden)
LECHUZA Northern Europe
Blarenberglaan 3a/5
2800 Mechelen
België

Contactinformatie
www.lechuza.com
Telefoon : +31 (0) 20 / 4401045
E-Mail: info_ne@lechuza.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: dsb@lechuza.com

Uw rechten als betrokkene

Allereerst willen wij u hier informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR. Dit zijn:
 • Het recht op inzage (art. 15 GDPR),
 • Het recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR),
 • Het recht op rectificatie (art. 16 GDPR),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR),
 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR),
 • Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking (art. 21 GDPR).
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: dsb@lechuza.com. Hetzelfde geldt als u vragen hebt over de verwerking van gegevens binnen ons bedrijf. U hebt tevens het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Herroepingsrecht

Houd in verband met het herroepingsrecht rekening met het volgende:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen deze verwerking te herroepen. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaarschrift is kosteloos en kan vormvrij worden ingediend, indien mogelijk bij: dsb@lechuza.com.
Indien wij uw gegevens verwerken ter bescherming van gerechtvaardigde belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende, legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de bepalingen van de GDPR en aan alle andere van toepassing zijnde gegevensbeschermingsvoorschriften. De rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking zijn met name gebaseerd op artikel 6 van de GDPR.
Wij gebruiken uw gegevens om onze activiteiten uit te voeren, om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, om de contractuele relatie uit te voeren, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken. Dit kan ook analyses voor marketingdoeleinden en direct marketing omvatten.
Uw toestemming is tevens een toestemmingsvereiste voor gegevensbescherming. Hierbij informeren wij u over de doeleinden van de gegevensverwerking en over uw herroepingsrecht. Indien de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, wijzen wij u hier uitdrukkelijk op in de toestemming.
Een verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de GDPR vindt alleen plaats indien dit wettelijk vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat uw rechtmatig belang bij uitsluiting van de verwerking prevaleert.

Doorgifte aan derden

Wij zullen uw gegevens alleen aan derden doorgeven in het kader van wettelijke bepalingen of met de juiste toestemming. In andere gevallen worden de gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe organen zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsautoriteiten).

Ontvangers van gegevens / categorieën ontvangers

Binnen ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die personen uw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om hun contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.
In veel gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij de uitvoering van hun taken. Met alle dienstverleners zijn de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming gesloten.
Om verzendorders met UPS af te handelen, worden naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de ontvanger opgeslagen. Deze gegevens worden aan UPS doorgegeven om de verzending van de order af te handelen. De ontvanger ontvangt na doorgifte van de gegevens per e-mail een verzendbevestiging van UPS met informatie over het volgen van de zending.

Doorgifte aan derde landen / intentie van doorgifte aan derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) indien dit voor het nakomen van de contractuele verplichtingen vereist is, wettelijk voorgeschreven is of u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij geven uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan concernondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte: Salesforce (staten van de VS en Azië-Pacific). Het privacybeleid van Salesforce kunt u hier nalezen: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat voor een groot aantal bewaartermijnen gegevens nog steeds (moeten) worden opgeslagen. Dit geldt in het bijzonder voor commerciële of fiscale bewaarverplichtingen (bijv. handelswetboek, belastingwetgeving, enz.). Als er geen verdere bewaarverplichtingen zijn, worden de gegevens routinematig gewist zodra het doel is bereikt. Bovendien kunnen wij gegevens bewaren als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als er juridische geschillen ontstaan en wij bewijsmateriaal gebruiken binnen wettelijke verjaringstermijnen van maximaal dertig jaar; de normale verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de door ons opgeslagen gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden voortdurend gecontroleerd in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.
De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt altijd gecodeerd plaats. Wij bieden HTTPS aan als overdrachtsprotocol voor onze website, waarbij steeds de huidige coderingsprotocollen worden gebruikt. Daarnaast bieden wij onze gebruikers contentcodering als onderdeel van de contactformulieren. Alleen wij kunnen deze gegevens decoderen. Het is ook mogelijk om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. per post).

Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de verplichting en de nakoming van de daaraan verbonden contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.
Onder bovenstaand punt hebben wij de details voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten ook gegevens worden verzameld of beschikbaar worden gesteld op basis van wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is uw aanvraag te verwerken of de onderliggende verplichting uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en oorsprong van de gegevens

Welke gegevens wij verwerken, wordt bepaald door de context: Dit is afhankelijk van het feit of u online een bestelling plaatst of een vraag invult in ons contactformulier, of als u ons een klacht indient.
Houd er rekening mee dat wij voor speciale verwerkingssituaties informatie ook afzonderlijk beschikbaar kunnen stellen op een geschikte locatie, bijvoorbeeld bij het uploaden een contactaanvraag.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Naam van de internetprovider
 • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
 • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • Het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen
 • Opgevraagde bestanden, overgedragen hoeveelheid gegevens, downloads/export van bestanden
 • Informatie over de websites die u bezoekt, inclusief datum en tijd
In het kader van een contactaanvraag verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Naam, voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Informatie over wensen en interesses
Tijdens het bestelproces verwerken wij de volgende gegevens:
 • Aanhef
 • Naam, voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Afleveradres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens die rechtmatig uit andere bronnen mogen worden verwerkt
Voor nieuwsbrieven verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Naam, voornaam
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Postcode
 • Analysegegevens van nieuwsbriefbeoordeling
Voor wedstrijden verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Naam, voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Land

Contactformulier / contact opnemen per e-mail (artikel 6, lid 1, onder a), b) GDPR)

Onze website beschikt over contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u via het contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij de informatie die u in het contactformulier ingevoerd hebt om contact met u op te nemen en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.
Hierbij wordt het principe van gegevensminimalisatie en -vermijding in acht genomen. Dit houdt in dat u alleen de gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om contact met u op te nemen. Dit zijn uw e-mailadres, aanhef, voornaam, achternaam, onderwerp en het berichtveld zelf. Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en voor wettelijke bescherming verwerkt. Alle andere gegevens zijn optioneel (bijv. om uw vraag individueler te kunnen beantwoorden).
Als u per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de persoonsgegevens uit deze e-mail uitsluitend met het oog op de verwerking van uw aanvraag verwerken.

Nieuwsbrief (artikel 6, lid 1, onder a, b GDPR)

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief worden het e-mailadres en uw naam die bij aanmelding voor de nieuwsbrief zijn opgegeven, gebruikt.
Het principe van gegevensminimalisatie en -vermijding wordt hier in acht genomen, aangezien alleen het e-mailadres (en indien van toepassing de naam voor gepersonaliseerde nieuwsbrieven) als verplicht veld is gemarkeerd. Om technische redenen en voor wettelijke bescherming wordt bij aanmelding voor de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.
Uiteraard kunt u uw abonnement te allen tijde opzeggen via de afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief en daarmee uw toestemming intrekken. Daarnaast is het ook mogelijk om u op elk gewenst moment via onze website direct uit te schrijven voor de nieuwsbriefmailing.
Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail maken wij gebruik van het zogenaamde double opt-in-principe. Dat betekent dat u alleen per e-mail reclame van ons ontvangt als u van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Hiervoor sturen wij u een informatiemail waarin wij u vragen op een link in deze e-mail te klikken om zo te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op dit e-mailadres wilt ontvangen.

Competition/consent to advertising (Art. 6 Para. 1 lit. a, b GDPR)

U hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze wedstrijd op onze website. Als u het aanmeldingsformulier invult, verwerken wij de daar verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel van de wedstrijd.
Het principe van gegevensminimalisatie en -vermijding wordt hierbij in acht genomen. Dit houdt in dat u alleen de gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de wedstrijd te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te brengen als u de winnaar bent van de wedstrijd. Dit omvat bijvoorbeeld naam, e-mailadres, aanhef, adres en land.
De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Om technische redenen en voor wettelijke bescherming wordt ook uw IP-adres verwerkt. De andere velden zijn optioneel en kunnen desgewenst worden ingevuld. Zonder de verplichte velden kunnen wij de wedstrijd helaas niet uitvoeren. Een deelname is dan niet mogelijk.
In het kader van de wedstrijd hebt u bovendien de mogelijkheid om ons toe te staan u reclame toe te sturen. Natuurlijk is het ook mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd zonder uw toestemming te geven voor het ontvangen van reclame.
Indien u ons uw toestemming geeft door het betreffende selectievakje aan te vinken, zullen wij ook uw gegevens verwerken om u informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten (producten en (exclusieve) aanbiedingen van het merk PLAYMOBIL van geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG) per post te kunnen toesturen. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen intrekken door te bellen naar 0900-4501102, door een e-mail te sturen naar info_ne@lechuza.com of door een brief te sturen naar LECHUZA Northern Europe, Blarenberglaan 3a/5, 2800 Mechelen, België.

Online shop (artikel 6, lid 1, b GDPR)

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens in het bestelformulier alleen voor de uitvoering van de contractuele relatie, tenzij u instemt met verder gebruik.
Het principe van gegevensminimalisatie en -vermijding wordt in acht genomen. Dit houdt in dat u alleen de gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen (d.w.z. uw naam, adres, e-mailadres en de betalingsgegevens die vereist zijn voor de gekozen betaalmethode) of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.
Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en voor wettelijke bescherming verwerkt. Zonder deze gegevens zullen wij helaas de sluiting van het contract moeten weigeren, omdat wij deze dan niet kunnen uitvoeren of een bestaand contract kunnen beëindigen. Natuurlijk kunt u ook meer gegevens verstrekken als u dat wenst.

Registratie/klantaccount (artikel 6, lid 1, onder a) en b) GDPR)

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Het voordeel is dat u de bestelgeschiedenis kunt bekijken. Ook worden uw gegevens opgeslagen voor het bestelformulier. Als u een nieuwe bestelling plaatst, hoeft u deze niet opnieuw in te voeren. De registratie is dus ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (via onze online shop) of om precontractuele maatregelen uit te kunnen of moeten voeren, ook als gasttoegang ook wordt geboden. Het principe van gegevensminimalisatie en -vermijding wordt in acht genomen, aangezien alleen de voor registratie vereiste gegevens met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Dit zijn bijvoorbeeld het e-mailadres en wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.
Om de bestelling in onze online shop te kunnen leveren, hebben wij ook informatie nodig over het factuuradres (aanhef, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer). Als het afleveradres afwijkt van het factuuradres, moeten ook de bovenstaande gegevens voor het afleveradres worden verstrekt. Door zich op onze website te registreren, worden ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door te klikken op de knop “Nu registreren” geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.
Gelieve rekening te houden met het volgende: Het door u opgegeven wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u daarom geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten.
Gebruik in dat geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee u per e-mail een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord krijgt toegestuurd. Geen enkele medewerker heeft het recht om u telefonisch of schriftelijk om uw wachtwoord te vragen. Verstrek nooit uw wachtwoord als u dergelijke verzoeken ontvangt. Na voltooiing van het registratieproces worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van het beschermde klantengebied. Zodra u inlogt op onze website met uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, worden deze gegevens op onze website beschikbaar gesteld voor door u uitgevoerde acties (bijv. voor bestellingen in onze online shop). Uitgevoerde bestellingen kunnen worden getraceerd in de bestelgeschiedenis. Hier kunt u uw factuuradres of afleveradres wijzigen.
Het staat geregistreerde personen vrij om zelfstandig wijzigingen/correcties aan te brengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. Onze klantenservice kan ook wijzigingen/correcties aanbrengen als u contact met hen opneemt. Natuurlijk kunt u ook de registratie of uw klantaccount annuleren of verwijderen (onder “Mijn klantaccount”, “Klantaccount verwijderen”).

Betaalsystemen (artikel 6, lid 1, onder a) en b) GDPR), kredietbeoordeling (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR)

In onze online shop kunt u betalen per Ideal, via PayPal, per creditcard. Hiervoor worden de respectievelijke betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling te kunnen uitvoeren en uw betaling af te ronden. Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en voor wettelijke bescherming verwerkt.
Het principe van gegevensminimalisatie en -vermijding wordt in acht genomen. Dit houdt in dat u alleen de gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de betaling te kunnen verwerken en dus om het contract te kunnen uitvoeren, of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.
Zonder deze gegevens zullen wij helaas de sluiting van het contract moeten weigeren, omdat wij deze dan niet kunnen uitvoeren.
Het betalingssysteem dat wij gebruiken maakt gebruik van SSL-codering voor de veilige overdracht van uw gegevens.
Kennisgeving inzake gegevensbescherming voor Arvato:

Wij verstrekken uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland ten behoeve van de kredietbeoordeling, het verkrijgen van informatie voor het inschatten van het risico van wanbetaling op basis van wiskundig-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens en ten behoeve van het verifiëren van uw adres (controle op leverbaarheid).
De rechtsgrondslag voor het verstrekken van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR. Het verstrekken van gegevens op basis van deze bepalingen is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van derden te beschermen en als dit niet zwaarder weegt dan de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken personen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Gedetailleerde informatie over ICD in de zin van art. 14 van de General Data Protection Regulation (“GDPR”), d.w.z. informatie over zakelijke doeleinden, over gegevensopslagdoeleinden, over ontvangers van gegevens, over het recht op inzage, het recht op gegevenswissing of rectificatie, enz. kan worden gevonden in de bijlage of onder de volgende link https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.
Opmerking over creditcardbetalingen: Zoals bij creditcardbetalingen gebruikelijk is, worden de creditcardgegevens gecontroleerd en wordt er een kredietcontrole uitgevoerd.
Opmerking over PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop “PayPal” als betaalmethode selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door voor deze betaalmethode te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonsgegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn over het algemeen voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.
Persoonsgegevens in verband met de desbetreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van de koopovereenkomst. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal is te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de rechtspositie vanaf 25-5-2018).
Opmerking over automatische afschrijvingen: Zoals gebruikelijk bij een automatische incasso worden uw rekeninggegevens (IBAN, rekeninghouder) verzameld om het overeenstemmende bedrag van uw rekening te kunnen afschrijven.

Verzending van catalogus per post/e-mail (art. 6 lid 1 punt a, b GDPR)

We verwerken alleen gegevens die door u zijn opgegeven in het bestelformulier om de verzending van de catalogus uit te voeren of te verwerken, tenzij u akkoord gaat met verder gebruik.
Hier wordt rekening gehouden met het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dat betekent dat u alleen de gegevens hoeft op te geven die absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de bestelling (d.w.z. voornaam, achternaam, bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer).
Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor juridische bescherming.

Reclamedoeleinden bestaande klanten (art. 6, lid 1, onder f) GDPR)

geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG is geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en in het u toesturen van informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten (catalogi en nieuwsbrieven). Daarom verwerken wij uw gegevens om u relevante informatie en aanbiedingen per e-mail en per post te kunnen toesturen.
Indien u dit niet wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw gegevens niet meer voor dit doel verwerken.
Het bezwaarschrift kan kosteloos en zonder opgave van redenen telefonisch op het nummer +49 (0)911/9666-2660, per e-mail aan service@lechuza.com of per post aan geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, D - 90513 Zirndorf worden ingediend.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

We gebruiken geen louter geautomatiseerd verwerkingsproces om een beslissing te nemen.

Cookies (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR / artikel 6, lid 1, onder a) GDPR bij toestemming)

Onze internetpagina’s maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Deze zijn bedoeld om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Deze cookies stellen ons in staat om te analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Op deze manier kunnen wij de inhoud van de website aan de wensen en behoeften van de bezoekers aanpassen. Daarnaast stellen cookies ons in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en deze bijvoorbeeld afhankelijk van de interesses van de gebruiker te plaatsen.
De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd na afloop van hun geldigheid (meestal zes maanden) of als u ze zelf verwijdert voordat ze verlopen.
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser echter meestal wijzigen als u de informatie liever niet wilt verzenden. U kunt nog steeds onbeperkt gebruik maken van de functies op onze website (met uitzondering van configuratoren).
Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies waarmee wij kunnen analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Op deze manier kunnen wij de inhoud aan de wensen en behoeften van de bezoekers aanpassen. Daarnaast stellen cookies ons in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en deze bijvoorbeeld afhankelijk van de interesses van de gebruiker te plaatsen.
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar ons verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers.
Gelieve rekening te houden met het volgende: Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

Gebruikersprofielen / webtrackingprocedures

Privacybeleid voor Ve Interactive DACH GmbH:
Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve.
Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.
Privacybeleid voor Econda:
Voor het gepersonaliseerde ontwerp en de optimalisatie van deze website worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en met behulp van pseudoniemen worden uit deze gegevens gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de internetbrowser herkennen. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker met gegevens over de drager van het pseudoniem aangemaakt. Met name IP-adressen worden direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen toe te wijzen. Het gebruik van de gepseudonimiseerde gegevens is onderwerpen aan de voorschriften van §15 paragraaf 3 van de Duitse Telemediawet (TMG). Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het bezwaar is ingediend. U dient dit proces voor alle desbetreffende apparaten te herhalen. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden verzoeken opnieuw naar econda gestuurd.

Opmerkingen over gegevensbescherming in de sociale media

De geobra Brandstätter Foundation & Co. KG onderhoudt verschillende verschijningsvormen in de "sociale media" om met de daar geregistreerde gebruikers te communiceren en hen te informeren over onze aanbiedingen.
Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van deze platformen met de daar beschikbaar gestelde functies uw eigen verantwoordelijkheid is. Dit geldt in het bijzonder voor uw specifieke gebruiksgedrag op deze platformen. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook tegenover alle klanten, geïnteresseerden en gebruikers. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en de bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Helaas kunnen wij onze verantwoordelijkheid niet volledig uitoefenen omdat Facebook ons niet de transparantie biedt die wij nodig hebben om aan onze informatieverplichtingen te voldoen. Wij stellen echter alles in het werk om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen.
We willen er ook op wijzen dat bij het gebruik van de platformen uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Met de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield garanderen de Amerikaanse aanbieders dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.
Daarnaast kunnen uw gebruik en gebruikersgerelateerde informatie worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Dit betekent dat bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platformen kunnen worden geplaatst. Voor dit doel worden meestal cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Onafhankelijk hiervan kunnen gegevens die niet rechtstreeks van uw eindapparatuur worden verzameld, ook in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (vooral als u lid bent van de betreffende platformen en daarop bent ingelogd).

Als aanbieder van deze informatiedienst verzamelen en verwerken wij geen andere gegevens van uw gebruik van onze dienst.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in effectieve informatie voor de gebruikers en communicatie met de gebruikers overeenkomstig (artikel 6 lid 1 onder f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien u door de respectieve aanbieders om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd (bijv. door het aanvinken van een selectievakje of het bevestigen van een knop), is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 onder a, artikel 7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bezwaarmogelijkheid
Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw opgeslagen gegevens van het desbetreffende netwerk, moet u

 • uitloggen uit het betreffende netwerk voordat u onze website bezoekt,
 • de cookies op het apparaat verwijderen en
 • uw browser opnieuw starten.
Na het opnieuw inloggen bent u echter weer herkenbaar voor het netwerk als specifieke gebruiker.
Voor een gedetailleerde weergave van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out), verwijzen wij naar de volgende gelinkte informatie van de aanbieders.
Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden afgedwongen. Dit is omdat alleen de providers toegang hebben tot de gebruikersgegevens en direct kunnen reageren op uw aanvraag en informatie kunnen verstrekken. Als u daarna nog steeds hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Opmerkingen over auteursrecht en kunstauteursrecht

Indien u foto's, teksten, plannen, video's, muziek etc. op onze website wilt publiceren, dient u zich ervan bewust te zijn dat u alle gebruiksrechten aan het netwerk kunt overdragen, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u zelf niet de auteur of rechthebbende bent.

Online aanbiedingen en kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun wettelijke voogd geen persoonsgegevens of een verklaring van toestemming aan ons verstrekken. We moedigen ouders en voogden aan actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat ook – duidelijk herkenbare – links naar websites van andere bedrijven. Voor zover er links naar websites van andere aanbieders zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Voor deze inhoud kan dan ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk.
Op het moment van doorsturen worden de gekoppelde pagina’s gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en herkenbare rechtsschendingen. Illegale inhoud was op het moment van doorsturen niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een rechtsschending. Na kennisgeving van rechtsschendingen zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.