Wettelijke informatie

Auteurswet
Copyright 2009 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Duitsland

Alle rechten voorbehouden. Op alle teksten, grafische afbeeldingen, sound-, animatie- en videobestanden, evenals op de vormgeving daarvan, berust copyright. Zij zijn ook onderworpen aan andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag noch voor handelsdoeleinden noch voor doorgifte worden gekopieerd, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt. Ook het gebruik ervan op andere websites is niet toegestaan.

U mag de inhoud van de website uitsluitend voor persoonlijk, niet voor commercieel privé-gebruik, downloaden en alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u alle copyright-, handelsmerk- en andere octrooiverwijzingen onaangeroerd laat en deze verwijzingen niet wist of door andere bewerkingen onherkenbaar maakt. Elke wijziging of het gebruik van de inhoud van onze website voor een willekeurig ander doel, vormt een inbreuk op onze rechten en is ten strengste verboden.

Handelsmerken
Voor zover niet anders aangegeven zijn alle genoemde handelsmerken op de website van LECHUZA® wettig gedeponeerde handelsmerken van geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Deze merken zijn nationaal en internationaal beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd of in een of andere vorm worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.

Vrijwaring
Onze website is met de grootste zorg opgesteld. Ook al gaan wij er van uit dat de door ons verstrekte informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij stellen deze informatie daarom uitsluitend ter beschikking zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook. Uitgesloten zijn ook alle stilzwijgende vrijwaringen betreffende de handelsgeschiktheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-overtreding van wetten en patenten.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, voor zover deze schade niet het gevolg is van opzettelijke of grove onachtzaamheid van onze kant, uit.Wij garanderen evenmin dat onze website, de inhoud ervan en/of de voor de website gebruikte server, geen virussen bevat. Tevens wijzen wij erop dat wij geen controle hebben over andere websites die naar onze website verwijzen en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

Licentierechten
LECHUZA® biedt u graag een innovatief en informatief internetprogramma aan. Wij hopen dat u geniet van een bezoek aan onze website. De intellectuele eigendommen, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten die hierin zijn opgenomen, zijn beschermd en deze website verleent geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van LECHUZA® of derden.

Uw mening
Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze producten en onze website. Wij wijzen er echter op dat wij alle mededelingen die wij van u mogen ontvangen als niet vertrouwelijk beschouwen. Verder hebben wij het recht op elke manier en zonder enige verplichting tegenover u gebruik te maken van de door u verstrekte informatie. Na ontvangst van de informatie wordt deze het eigendom van LECHUZA® en hebben wij het recht alle ideeën, concepten, knowhow of technische informatie voor welk doel dan ook, inclusief de ontwikkeling, de productie en de verkoop van producten, te gebruiken zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Opgave van de maten
Let op: alle op deze website opgegeven maten zijn bij benadering en onder voorbehoud.